The
Picornavirus
Pages
 Parechovirus

Child level

Parechovirus A
Parechovirus B
Parechovirus C
Parechovirus D
Parechovirus E
Parechovirus F
Bovine parechovirus
Manhatten PeV
Rattus tanezumi PeV

Same level

Home
Up
Aalivirus
Aquamavirus
Avihepatovirus
Avisivirus
Crohivirus
Grusopivirus
Kunsagivirus
Limnipivirus
Orivirus
Parechovirus
Pasivirus
Potamipivirus
Shanbavirus
Unassigned Paavivirinae
 

The genus Parechovirus is comprised of six species, Parechovirus A (formerly named Human parechovirus), Parechovirus B (formerly named Ljungan virus), Parechovirus C (Sebokele virus) and Parechovirus D (ferret parechovirus), Parechovirus E (falcon parechovirus) and Parechovirus F (gecko parechovirus).

Search for Parechovirus sequences on GenBank

Genome organisation

Parechovirus A (human parechovirus):

VPg+5'UTRIRES-II[1AB-1C-1D/2A
H-Box/NC-2B-2C/3A-3BVPg-3Cpro-3Dpol]3'UTR-poly(A)

Parechovirus B (Ljungan virus) & Parechovirus C (Sebokele virus):

VPg+5'UTRIRES-II[1AB-1C-1D?2A1npgp/2A2H-Box/NC-2B-2C/3A-3BVPg-3Cpro-3Dpol]3'UTR-poly(A)

Parechovirus D (ferret parechovirus):

VPg+5'UTRIRES-IV[1AB-1C-1D?2A1npgp/2A2H-Box/NC-2B-2C/3A-3BVPg-3Cpro-3Dpol]3'UTR-poly(A)

Parechovirus E (falcon parechovirus):

VPg+5'UTRIRES[1AB-1C-1D?2A1npgp/2A2npgp/2A3H-Box/NC-2B-2C/3A-3BVPg-3Cpro-3Dpol]3'UTR-poly(A)

Parechovirus F (gecko parechovirus [aka Yili Teratoscincus reborowskii picornavirus 2]):

VPg+5'UTRIRES[1AB-1C-1D?2A1npgp/2A2H-Box/NC-2B-2C/3A-3BVPg-3Cpro-3Dpol]3'UTR-poly(A)

 

Copyright © 2006 - The Pirbright Institute, UK. All Rights Reserved.