The
Picornavirus
Pages
 Erbovirus A

Child level

ERBV-1
ERBV-2
ERBV-3
ERBV seqs
ERBV refs

Same level

Home
Up

Genera

Aalivirus
Ampivirus
Aphthovirus
Aquamavirus
Avihepatovirus
Avisivirus
Bopivirus
Cardiovirus
Cosavirus
Crohivirus
Dicipivirus
Enterovirus
Erbovirus
Gallivirus
Harkavirus
Hepatovirus
Hunnivirus
Kobuvirus
Kunsagivirus
Limnipivirus
Megrivirus
Mischivirus
Mosavirus
Orivirus
Oscivirus
Parechovirus
Pasivirus
Passerivirus
Potamipivirus
Rabovirus
Rosavirus
Sakobuvirus
Salivirus
Sapelovirus
Senecavirus
Shanbavirus
Sicinivirus
Teschovirus
Torchivirus
Tremovirus
Unassigned
  The species Erbovirus A (formerly named Equine rhinitis B virus) consists of three (sero)types, equine rhinitis B virus 1 (ERBV-1), ERBV-2 and ERBV-3.

Search for Equine rhinitis B virus sequences on GenBank